KARIERA OD ZERA!

     Program wspierania osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy.

O PROJEKCIE

 Wartość projektu: 2 024 406, 53 zł.

Projekt KARIERA OD ZERA! – program wspierania do osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Priorytet 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 240 osób (134 K, 106 M) bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, defaworyzowanych na rynku pracy, w tym niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 50 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Wielkopolskiego, dając im szansę na zmianę sytuacji zawodowej.. Grupę docelową stanowią:

 • kobiety i mężczyźni
 • osoby po 29 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami
 • osoby defaworyzowane na rynku pracy. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 osób (47 K, 37 M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej na wielkopolskim rynku pracy, poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji niezbędnych do pracy jako kosmetyczka, operator maszyn CNC, oraz w zawodach zgodnych z predyspozycjami uczestników zgodnych z zapotrzebowaniem na wielkopolskim rynku pracy, jak również opracowanie IPD, przeprowadzenie kompleksowego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy i organizacja staży (dla części Uczestników Projektu) w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia.  

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

1.

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Zadaniem tym zostanie objęte 240 osoby. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 2 godziny zegarowe wsparcia z doradcą zawodowym. Celem IPD jest rozpoznanie sytuacji społeczno - zawodowej uczestnika projektu i identyfikacja jego potrzeb poprzez dostarczenie wiedzy o jego szansach na rynku pracy. IPD to między innymi diagnoza umiejętności, potrzeb i problemów zawodowych w tym potrzeb szkoleniowych, predyspozycji osobowościowych
oraz ustalenie ścieżki udziału w projekcie.  

2.

KOMPLEKSOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Zadaniem tym zostanie objęte 240 osoby. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 3 godziny zegarowe wsparcia z doradcą zawodowym. Celem poradnictwa zawodowego jest zapewnienie świadomej realizacji ścieżki zawodowej. Uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności do wzmocnienia swojej pozycji na wielkopolskim rynku pracy.

3.

KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W ZAKRESIE WYBORU ZAWODU ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI WSPIERANEJ OSOBY

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu, tj. 240 osoby. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 5 godziny zegarowych wsparcia z pośrednikiem pracy. Celem pośrednictwa pracy jest pozyskanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy oraz skojarzenie uczestnika projektu z odpowiednim pracodawcą.   

4.

KURS OPERATOR MASZYN CNC

 Kurs OPERATOR MASZYN CNC zostanie przeprowadzony dla 80 osób. Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni), w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ogólną wiedzę o obróbce i skrawaniu, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia związane między innymi z programowym przygotowaniem materiałów, doborem parametrów, ćwiczenia z samego wykonywania obróbek.
Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje certyfikat i uprawnienia do zawodu potwierdzające nabycie kwalifikacji.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dofinansowanie dojazdu

5.

KURS KOSMETYCZKA

Kurs KOSMETYCZKA zostanie przeprowadzony dla 80 osób. Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni), w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ogólna wiedza teoretyczna dotycząca organizacji salonów kosmetycznych, diagnostyka kosmetyczna, pielęgnacja skóry twarzy i włosów. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. 

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dofinansowanie dojazdu

6.

SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenie zawodowe zostanie przeprowadzony dla 80 osób. Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni). Szkolenia zawodowe będą odpowiadać bieżącym potrzebą rynku pracy, a ich kwalifikacje tematyczne będą odbywać się w ramach IPD, zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestnika projekty i z uwzględnienie atrakcyjności ich ukończenia w kontekście wielkopolskiego rynku pracy.  

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dofinansowanie dojazdu

7.

STAŻE ZAWODOWE

Wsparcie w postaci stażu skierowane będzie do 48 osób. Celem staży będzie polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Czas pracy Uczestnika Projektu – 8 godzin na dobę (40 godz./tydzień), w przypadku osób niepełnosprawnych 7 i 35 godzin, przez okres 3 miesięcy. W ramach stażu zapewniamy:

W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie społeczne
 • zdrowotne i NNW
 • badania lekarskie
 • dofinansowanie dojazdu

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

 • zamieszkują teren województwa wielkopolskiego
 • są bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • bierne zawodowo tj. bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne
 • osoby powyżej 29 roku życia 

Każdy uczestnik projektu może należeć do kilku grup ale minimum do 1 z wymienionych poniżej:

 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami
 • osoby defaworyzowane na rynku pracy 

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.  

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod numerem telefonu 784 601 620 lub poprzez kontakt mailowy: karieraodzera@workts.pl

AKTUALNOŚCI

Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - CNC - 15.01.2020 - 15.02.2020 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - Przedstawiciel handlowy

Harmonogram szkolenia - Przedstawiciel handlowy gr 2 - 02.12.2019 - 20.12.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - Przedstawiciel handlowy

Harmonogram szkolenia - Przedstawiciel handlowy gr 1 - 02.12.2019 - 20.12.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - Kosmetyczka

Harmonogram szkolenia - Kosmetyczka - 14.11.2019 - 11.12.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - CNC - 18.09.2019 - 25.10.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - Kosmetyczka

Harmonogram szkolenia - Kosmetyczka - 16.09.2019 - 11.10.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Poradnictwo Zawodowe

Harmonogram wsparcia Poradnictwo zawodowe - 02.09.2019 - 30.09.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 02.09.2019 - 30.09.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - CNC - 28.08.2019 - 24.09.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 21.08.2019 - 23.08.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy

Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy - 01.07.2019 - 31.07.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Poradnictwo Zawodowe

Harmonogram wsparcia Poradnictwo zawodowe - 01.07.2019 - 24.07.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 01.07.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - kosmetyczka

Harmonogram szkolenia - kosmetyczka - 03.07.2019 - 30.07.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - CNC - 02.07.2019 - 31.07.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - kosmetyczka

Harmonogram szkolenia - kosmetyczka - 11.06.2019 - 09.07.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 03.06.2019 - 30.06.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Poradnictwo Zawodowe

Harmonogram wsparcia Poradnictwo zawodowe - 03.06.2019 - 30.06.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy

Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy - 01.06.2019 - 28.06.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - kosmetyczka

Harmonogram szkolenia - kosmetyczka - 13.05.2019 - 07.06.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - CNC - 07.05.2019 - 08.06.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy

Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy - 06.05.2019 - 31.05.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Poradnictwo Zawodowe

Harmonogram wsparcia Poradnictwo zawodowe - 04.05.2019 - 30.05.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 02.05.2019 - 10.05.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy

Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy - 24.04.2019 - 29.04.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Poradnictwo Zawodowe

Harmonogram wsparcia Poradnictwo zawodowe - 09.04.2019 - 30.04.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - kosmetyczka

Harmonogram szkolenia - kosmetyczka - 08.04.2019 - 08.05.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 01.04.2019 - 29.04.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 29.03.2019 - plik do pobrania


Harmonogram szkolenia - kosmetyczka

Harmonogram szkolenia - kosmetyczka - 04.03.2019 - 29.03.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy

Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy - 02.03.2019 - 23.03.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Poradnictwo Zawodowe

Harmonogram wsparcia Poradnictwo zawodowe - 01.03.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy

Harmonogram wsparcia Pośrednictwo Pracy - 25.02.2019 - 28.02.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia Poradnictwo Zawodowe

Harmonogram wsparcia Poradnictwo zawodowe - 19.02.2019 - 27.02.2019 - plik do pobrania


Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 15.02.2019 - 28.02.2019 - plik do pobrania


Rozeznanie rynku nr 1/KOZ/S/2019

dotyczące wynajmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Indywidualnego Planu Działania (obligatoryjnie) i Indywidualnego wsparcia doradczego dla maksymalnie 240 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 1; na potrzeby prowadzenia Kompleksowego Poradnictwa Zawodowego (obligatoryjnie) dla maksymalnie 240 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 2 oraz na potrzeby prowadzenia Indywidualnego i Kompleksowego Pośrednictwa Pracy w ramach realizacji Zadanie nr 3 projektu pn. „KARIERA OD ZERA!- program wspierania osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanich na wielkopolskim rynku pracy”

Rozeznanie rynku - plik do pobrania >>

Załącznik nr 1 - plik do pobrania >>

Dokumenty do pobrania

O WORK & TRAINING SERVICE

Work & Training Service to renomowana firma szkoleniowo-doradcza, która specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji pracowników firm i klientów indywidualnych. Firma znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Szkolenia i kursy zawodowe organizowane są w formułach zgodnych z oczekiwaniami Klientów (otwarte, zamknięte, stacjonarne, wyjazdowe). Sukcesywnie poszerzamy katalog oferowanych usług oraz ich zakres w oparciu o występujące zapotrzebowanie. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi trenerami, którzy zajęcia prowadzą w oparciu o liczne metody interaktywne oraz warsztatowe, co pozwala uzyskać uczestnikom kursów i szkoleń praktyczne umiejętności na najwyższym poziomie. Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego Klienta i korzystamy z najlepszych metod kształcenia, co gwarantuje wszystkim uczestnikom praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. Zajęcia odbywają się w komfortowych i nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, w dogodnych dla uczestników lokalizacjach. W proponowanej ofercie szkoleniowej znajdują się zarówno szkolenia miękkie (m.in. profesjonalna obsługa klientów, prospecting, techniki sprzedaży, negocjacje, cross-selling, up-seeling) jak i kursy gwarantujące nabycie uprawnień w określonym zawodzie (m.in. operator obrabiarek CNC, monter rusztowań budowlanych, operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego, wózków widłowych oraz żurawi samojezdnych). Ustalamy programy zajęć w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby firm, czy uczestników indywidualnych, co pozwala na uzyskanie kompetencji/kwalifikacji w ściśle określonych obszarach.